تبلیغات در گوگل - Google Adwords

اکانت اختصاصی گوگل ادوردز - Google Adwords

اکانت اختصاصی گوگل ادوردز
مدیریت نشده
امکان شارژ چندین باره
مدیریت اختصاصی
آمار لحظه ای

پلن 1 تبلیغات گوگل - 25 دلار
  • نامحدود تعداد کلید واژه
  • 2000 حداکثر ورود کاربر
  • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
  • 200 متوسط تعداد کلیک
  • دارد گزارش روزانه،ماهانه
  • بله نمایش در موبایل و تبلت
  • بله نمایش در گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
  • بله تنظیم ساعت نمایش
  • 2 ساعت زمان راه اندازی
  • بله مشاوره SEO رایگان
  • بله نمایش در صفحه اول گوگل
  • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 2 تبلیغات گوگل - 30 دلار
  • نامحدود تعداد کلید واژه
  • 3000 حداکثر ورود کاربر
  • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
  • 600 متوسط تعداد کلیک
  • دارد گزارش روزانه،ماهانه
  • بله نمایش در موبایل و تبلت
  • بله نمایش در گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
  • بله تنظیم ساعت نمایش
  • 2 ساعت زمان راه اندازی
  • بله مشاوره SEO رایگان
  • بله نمایش در صفحه اول گوگل
  • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 3 تبلیغات گوگل - 50 دلار
  • نامحدود تعداد کلید واژه
  • 5000 حداکثر ورود کاربر
  • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
  • 1000 متوسط تعداد کلیک
  • دارد گزارش روزانه،ماهانه
  • بله نمایش در موبایل و تبلت
  • بله نمایش در گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
  • بله تنظیم ساعت نمایش
  • 2 ساعت زمان راه اندازی
  • بله مشاوره SEO رایگان
  • بله نمایش در صفحه اول گوگل
  • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 4 تبلیغات گوگل - 100 دلار
  • نامحدود تعداد کلید واژه
  • 10000 حداکثر ورود کاربر
  • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
  • 2000 متوسط تعداد کلیک
  • دارد گزارش روزانه،ماهانه
  • بله نمایش در موبایل و تبلت
  • بله نمایش در گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
  • بله تنظیم ساعت نمایش
  • 2 ساعت زمان راه اندازی
  • بله مشاوره SEO رایگان
  • بله نمایش در صفحه اول گوگل
  • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 5 تبلیغات گوگل - 200 دلار
  • نامحدود تعداد کلید واژه
  • 20000 حداکثر ورود کاربر
  • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
  • 4000 متوسط تعداد کلیک
  • دارد گزارش روزانه،ماهانه
  • بله نمایش در موبایل و تبلت
  • بله نمایش در گوگل فارسی
  • نامحدود مدت نمایش
  • بله تنظیم ساعت نمایش
  • 2 ساعت زمان راه اندازی
  • بله مشاوره SEO رایگان
  • بله نمایش در صفحه اول گوگل
  • بله پشتیبانی 24 ساعته