تبلیغات در گوگل - Google Adwords

اکانت اختصاصی گوگل ادوردز - Google Adwords

اکانت اختصاصی گوگل ادوردز
مدیریت نشده
امکان شارژ چندین باره
مدیریت اختصاصی
آمار لحظه ای

پلن 1 تبلیغات گوگل - 25 دلار
 • نامحدود تعداد کلید واژه
 • 2000 حداکثر ورود کاربر
 • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
 • 200 متوسط تعداد کلیک
 • دارد گزارش روزانه،ماهانه
 • بله نمایش در موبایل و تبلت
 • بله نمایش در گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
 • بله تنظیم ساعت نمایش
 • 2 ساعت زمان راه اندازی
 • بله مشاوره SEO رایگان
 • بله نمایش در صفحه اول گوگل
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 2 تبلیغات گوگل - 30 دلار
 • نامحدود تعداد کلید واژه
 • 3000 حداکثر ورود کاربر
 • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
 • 600 متوسط تعداد کلیک
 • دارد گزارش روزانه،ماهانه
 • بله نمایش در موبایل و تبلت
 • بله نمایش در گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
 • بله تنظیم ساعت نمایش
 • 2 ساعت زمان راه اندازی
 • بله مشاوره SEO رایگان
 • بله نمایش در صفحه اول گوگل
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 3 تبلیغات گوگل - 50 دلار
 • نامحدود تعداد کلید واژه
 • 5000 حداکثر ورود کاربر
 • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
 • 1000 متوسط تعداد کلیک
 • دارد گزارش روزانه،ماهانه
 • بله نمایش در موبایل و تبلت
 • بله نمایش در گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
 • بله تنظیم ساعت نمایش
 • 2 ساعت زمان راه اندازی
 • بله مشاوره SEO رایگان
 • بله نمایش در صفحه اول گوگل
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 4 تبلیغات گوگل - 100 دلار
 • نامحدود تعداد کلید واژه
 • 10000 حداکثر ورود کاربر
 • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
 • 2000 متوسط تعداد کلیک
 • دارد گزارش روزانه،ماهانه
 • بله نمایش در موبایل و تبلت
 • بله نمایش در گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
 • بله تنظیم ساعت نمایش
 • 2 ساعت زمان راه اندازی
 • بله مشاوره SEO رایگان
 • بله نمایش در صفحه اول گوگل
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 5 تبلیغات گوگل - 200 دلار
 • نامحدود تعداد کلید واژه
 • 20000 حداکثر ورود کاربر
 • 1 سنت حداقل هزینه کلیک
 • 4000 متوسط تعداد کلیک
 • دارد گزارش روزانه،ماهانه
 • بله نمایش در موبایل و تبلت
 • بله نمایش در گوگل فارسی
 • نامحدود مدت نمایش
 • بله تنظیم ساعت نمایش
 • 2 ساعت زمان راه اندازی
 • بله مشاوره SEO رایگان
 • بله نمایش در صفحه اول گوگل
 • بله پشتیبانی 24 ساعته