هاست لینوکس ویژه آلمان

ارزان و اقتصادی + امکانات نامحدود

هاست لینوکس (ویژه) 50 مگ / سی-پنل آلمان

فضا = 50 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 1 گیگ
بانک اطلاعاتی = 1 عدد
ایمیل=1 عدد
ساب دامین = 1 عدد
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 100 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 250 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 500 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 1000 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 2000 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 3000 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 5000 مگ / سی-پنل آلمان

فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس (ویژه) 4000 مگ/ سی-پنل آلمان

فضا = 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 0
بکاپ هفتگی/ماهیانه